پروژه پل طبقاتی بزرگراه شهید صدر

کارفرما: شهرداری تهران
مجری: موسسه شهید رجایی
طراحی و ساخت سیستم : شرکت مرسل قالب
قالب تیرهای دروازه‌ای وفوندانسیون ستون‌های گلدانی و میانی
مزایای پروژه: اولین پل تک پایه در ایران و استفاده از دیوارهای صوتی
 

پروژه پل زین الدین

کارفرما: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
مجری: مهندس تحویل داران
طراحی و ساخت سیستم: شرکت مرسل قالب
قالب مدولار و جک های خودایستا
مزایای پروژه: بکارگیری جک های خود ایستا و حذف اسکافولد در ساخت پل برای اولین بار