پروژه منوریل قم

کارفرما: سازمان قطار شهری قم
مجری: شرکت کیسون
طراحی وساخت سیستم:شرکت مرسل قالب
قالب‌های فونداسیون معکوس قالب‌های ستون و
سرستون، تیرهای پی شساخته و درجاریز ایستگاهها
تولید کارخانه‌ای تیرهای اصلی و خاص کل مسیر
مزایای پروژه: جابجایی و نصب تیرهای ۶۵ تنی در طول مسیر       
ایجاد ۱۲ ایستگاه در طول مسیر
طول پروژه: ۸/ ۶ کیلومتر
 

پروژه قطار شهری (LRT) کرمانشاه

کارفرما: سازمان قطار شهری
مجری: شرکت تام ایران خودرو
طراحی و ساخت سیستم: قالب خاص مرسل قالب
طول پروژه: طول کل مسیر ۶/۱۲ کیلومتر در ۳ فاز