پروژه آزاد راه پل زال - اندیمشک

کارفرما: وزارت راه و ترابری
مجری: شرکت آباد راهان پارس
طراحی و ساخت سیستم: سیستم شاریو مرسل قالب
و ساخت ستون با سیستم قالب کلمپینگ
طول پروژه: عرض عرشه ۱۰ / ۱۲ متر
دهانه پل ۱۰۰ متر
طول کل پل ۲۱۰ متر

 

پروژه پل اتوبان قزوین - رشت

کارفرما: معاونت ساخت وتوسعه راهها
مجری: شرکت خلخال دشت
طراحی و ساخت سیستم: سیستم شاریو مرسل قالب
طول پروژه: عرض عرشه ۵/ ۱۳ متر
دهانه پل ۹۰ متر
طول کل پل ۱۲۰ متر