پروژه نماد میدان مینودر قزوین

کارفرما: شهرداري قزوين
مجری: شرکت آتي پي
طراحی و ساخت سیستم: قالب خاص با سیستم جهنده مرسل قالب
مزایای پروژه: بکارگیری بتن سفید به صورت تمام اکسپوز


 

پروژه مرکز تجاری و تفریحی خليج فارس شيراز


کارفرما: شرکت توسعه عمران مجموعه‌هاي تجاري ستاره
مجری: شرکت زيست جزاير
طراحي وساخت سيستم: شرکت مرسل قالب
قالب مدولار با سیستم جک های خود ایستا

 

پروژه بيمارستان پيوند اعضاء(شهرک صدرا) شيراز

کارفرما: مرکز آموزشي، پژوهشي، درماني پيونداعضاء ابوعلي سينا
مجری: شرکت تاراسا
طراحی و ساخت سیستم: شرکت مرسل قالب
سیستم مدولار و جکهاي خود ايستا

 

پروژه مترو اصفهان

کارفرما: سازمان قطار شهري اصفهان
مجری: شرکت دي
طراحی و ساخت سیستم: شرکت مرسل قالب، قالب رونده

 

پروژه اسکله چابهار

کارفرما: بنادر و دريانوردي
مجری: موسسه عمران ساحل
طراحي وساخت سيستم: شرکت مرسل قالب
ساخت بلو ک‌های آنتیفر و بلوک‌های وزنی

 

پروژه تونل اتوبان تهران - چالوس

کارفرما: شرکت آزادراه تهران شمال
مجری: شرکت دي
طراحي وساخت سيستم: شرکت مرسل قالب، قالب تونل تمام هیدرولیک با دهانه ۵/ ۱۶ متر

 

پروژه تونل اتوبان قزوین - رشت

کارفرما: معاونت ساخت وتوسعه راه‌ها
SDM مجری: شرکت
طراحي وساخت سيستم:شرکت مرسل قالب
قالب تونل نیمه هیدرولیک با دهانه ۵/ ۱۱ متر
 

پروژه مرکز تجاری خلیج فارس یزد

کارفرما: سرمایه گذاری سپهر صادرات
مجری: شرکت زیست جزایر
طراحی وساخت سیستم: شرکت مرسل قالب
قالب مدولار با جکهای خود ایستا

 

پروژه مسکونی یزد

کارفرما: شرکت نظام مهندسی استان یزد
مجری: آقای محمد وثوق
طراحی و ساخت سیستم: شرکت مرسل قالب
قالب سقف با وافل فلزی
مزایای پروژه: استفاده ازقالب‌های وافل فلزی برای اولین بار سرعت قالب بندی ۲۵۰۰ مترمربع در ماه

 

پروژه تونل‌ها

پروژه تونل انتقال آ ب تهران
پروژه تونل انتقال کابل‌های برق فشارقوی بزرگراه صدر
پروژه تونل‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی تهران
پروژه تونل‌های جمع‌آوری فاضلاب