پروژه تیر و دال

وسعت پروژه:
کارفرما:
مجری: شرکت مرسل قالب
سیستم ساخت: سیستم تیر و دال مرسل قالب