• مونتاژ قالب پل طبقاتی صدر - تهران - بزرگراه صدر

  مونتاژ قالب
  پل طبقاتی صدر - تهران - بزرگراه صدر

 • سیستم شمس پروژه مسکونی مهرگان . شیراز

  سیستم شمس
  پروژه مسکونی مهر۳ شیراز

 • مونتاژ قالب پل طبقاتی صدر - تهران - بزرگراه صدر

  سیستم شاریو
  پل آزادراه زال - اندیمشک

 • مونتاژ قالب پل طبقاتی صدر - تهران - بزرگراه صدر

  قالب فونداسیون معکوس و قالب ستون و سرستون
  پروژه منوریل . قم

 • مونتاژ قالب پل طبقاتی صدر - تهران - بزرگراه صدر

  قالب خاص با سیستم جهنده
  پروژه نماد میدان مینودر . قزوین